ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A KOPIFO Számítástechnikai Szolgáltató Kft. üzleti ügyfelei számára készült általános szerződési feltételek MEDITOR5 szoftverek és az azokhoz kapcsolt terméktámogatási szolgáltatáshoz kapcsolódóan.

1. Általános adatok

1.1 Szolgáltató neve

KOPIFO Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: KOPIFO Kft.

A cég székhelye: 2230 Gyömrő, Tulipán utca 38.

Cégjegyzékszám: 13-09-073854

Adószám: 12204036-2-13

Képviselő: Kókai József ügyvezető, Kókai József Zsolt ügyvezető

Email: info@kopifo.hu

Szerverszolgáltató:

Cégnév: Webnode AG Postai cím: Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc Székhely: Email: support@webnode.hu 1.2 A szolgáltatás honlapcíme: https://kopifo.hu

A KOPIFO Kft által forgalmazott szoftver használatának megkezdésével valamennyi igénylő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. A szoftvert minden igénybe vevő kizárólag a saját felelősségére használhatja.

1.3 Az általános szerződési feltételek (ÁSZF) elérhetősége

A KOPIFO Kft. (későbbiekben: KOPIFO vagy Szolgáltató) fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. Az ÁSZF módosításról a KOPIFO rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szolgáltató általa üzemeltetett szoftverekben online küldött értesítés tartalmazhatja. A KOPIFO biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a www.kopifo.hu oldalon az Általános szerződési feltételek menüben folyamatosan elérhető.

1.4 Az általános szerződési feltételek tárgyi és személyi hatálya

Tárgyi hatály:

Az ÁSZF a KOPIFO Kft. alábbi szolgáltatásira terjed ki:

> forgalmazott szoftverek

> Átalánydíjas terméktámogatási szolgáltatás

Az általános szerződési feltételek a fentiekben nevesített szolgáltatások vonatkozásában, az ezen szolgáltatások igénybevétele során a szerződő felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Személyi hatály:

A KOPIFO Kft. jelen ÁSZF-ben megnevezett szolgáltatásokat nyújt üzleti ügyfelek részére. A KOPIFO Kft. szolgáltatásai elérhető mindazok számára, akik gazdasági tevékenységük körében (nem fogyasztóként) megvásárolják vagy bérlik valamely MEDITOR szoftvert, illetve ezen szoftverre terméktámogatási szerződést kötnek, valamint jog- és cselekvőképes személyek vagy gazdálkodó szervezetek (a továbbiakban: Felhasználó). Előbbiek alapján jelen ÁSZF-re nem terjednek ki a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve egyéb, fogyasztókra vonatkozó jogszabályok rendelkezései.

1.5 Alkalmazott fogalmak

Igénylő: A természetes vagy jogi személy, aki szerződést kíván kötni.

Felhasználó: Az a személy vagy szervezet, aki vagy amely szakmája, önálló foglalkozása, gazdasági, üzleti tevékenysége, vagy jogszabályban meghatározott feladata körében veszi igénybe a szolgáltatást.

Szolgáltató: A szoftver forgalmazója és a szerződésben nevesített szolgáltatások biztosítója. KOPIFO Kft.

Felek: Felhasználó és Szolgáltató.

Harmadik fél: Az Igénylőn, Felhasználón, Szolgáltatón kívüli személy vagy szervezet.

Egyéni szolgáltatási szerződés: Esetünkben „Átalánydíjas terméktámogatási szerződés”. Az Igénylő és Szolgáltató által kötött szerződés, amely tartalmazza a szolgáltatás pontos körülírását, a szolgáltatás módját, a szolgáltatás díját és fizetési módját, a felekre vonatkozó különböző jogokat és kötelezettségeket, valamint a szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezéseket. Az ÁSZF-fel együttesen alkalmazandó.

ÁSZF: Általános szerződési feltételek, amelyek az Átalánydíjas terméktámogatási szerződéssel együttesen alkalmazandók.

2. A szerződés megkötésének feltételei

2.1 A szolgáltatás igénylése

Az Igénylő írásban (e-mail) vagy szóban igényelheti a KOPIFO Kft. szolgáltatásait. Amennyiben az igényt elfogadja a Szolgáltató, abban az esetben megfelelően tájékoztatja az Igénylőt az ÁSZF tartalmáról és annak pontos megismerési helyéről.

A jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást igénybe venni kívánó Igénylő valamint a Szolgáltató közötti Felhasználói jogviszony az ÁSZF és az Átalánydíjas terméktámogatási szerződés elfogadásával jön létre. Az ÁSZF és az Átalánydíjas terméktámogatási szerződés együttesen (továbbiakban: Szerződés) határozza meg a Felek jogait és kötelezettségeit.

2.2 A szerződés megkötése az igény bejelentését követően

A Szerződés az ÁSZF tartalmának megismerése és elfogadása, valamint az Átalánydíjas terméktámogatási szerződés aláírásával jön létre. Az ÁSZF mindenki számára elérhető a www.kopifo.hu/aszf címen, annak megismeréséről és hozzáférhetőségéről a Szolgáltató gondoskodik.

A szerződés megkötésével a szolgáltató elektronikus szoftverfrissítést és ügyfélszolgálati terméktámogatást biztosít a Felhasználónak.

2.3 A szolgáltatói szerződés megkötéséhez szükséges adatok listája

Cégadatok:

> Igénylő cégneve

> Igénylő címe

> Igénylő képviselőjének neve, elérhetősége

Számlázási adatok:

> A kiválasztott használati mód megnevezése

> A díjfizetési gyakoriság megjelölése

> Elektronikus számla fogadásához e-mail cím megjelölése

Az Átalánydíjas terméktámogatási szerződésben foglalt nyilatkozat:

> Az ÁSZF megismeréséről és elfogadásáról

> Az adatkezelési tájékoztató(k) megismeréséről

3. A szolgáltatás díja

A KOPIFO Kft. által forgalmazott szoftver használati módjától függő szolgáltatási díjait az Átalánydíjas terméktámogatási szerződés tartalmazza.

3.1 Az előfizetési díjak fizetési módja

Az előfizetési díjat a Felhasználó előre fizeti meg a KOPIFO Kft. számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyilván, és a Felhasználó számára igény esetén elszámolást biztosít az aktuális egyenlegről. A Felhasználó a befizetést banki átutalással kezdeményezheti a KOPIFO Kft. bankszámlájára. Az előfizetési díj a szerződés elfogadásának napjától kötelező, azonban a szoftver megvásárlásának havában a havi szolgáltatás díjmentes. Számláját a Felhasználó a számlán jelzett határidőig köteles kiegyenlíteni.

A befizetett díj ellenében a Szolgáltató minden Felhasználónak szoftverfrissítést és ügyfélszolgálati támogatást biztosít. A Szolgáltató ezt minden Felhasználónak megfelelő technikai eszközökkel biztosítja a későbbiekben meghatározottak szerint.

A különböző szolgáltatások tartalmáról az Átalánydíjas terméktámogatási szerződés rendelkezik.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a díjak módosítására, ezen változásról a változás bevezetését megelőző 14 naptól korábban értesíti a Felhasználókat. Az új szolgáltatási díj legkorábban a bejelentést követő hónaptól érvényes.

3.2 Díjtartozás

A díjfizetési kötelezettség 15 napon túli elmulasztása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatást a díj beérkezésééig korlátozni, vagy felfüggeszteni.

4. A KOPIFO Kft. kötelezettségei

A KOPIFO a Felhasználó számára biztosítja jelen ÁSZF-ben és az Átalánydíjas terméktámogatási szerződésben meghatározott szolgáltatások működését.

Amennyiben a KOPIFO a Felhasználónak kárt okoz – figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére – a Szolgáltató felelőssége, hogy amennyiben a Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy a KOPIFO köteles az utolsó mentéskori állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

Amennyiben a Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt a KOPIFO – saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, a KOPIFO köteles erről haladéktalanul tájékoztatni a Felhasználót.

A Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni a Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

4.1 Felelősségkorlátozás

A KOPIFO a Felhasználó magatartásáért más Felhasználókkal, illetve harmadik személlyel szemben semmilyen felelősséggel, illetve helytállási kötelezettséggel nem tartozik.

A KOPIFO nem vállal semmilyen felelősséget olyan – elsősorban számítástechnikai vírus okozta – károkért, amelyek a Felhasználó számítástechnikai berendezésében vagy egyéb tulajdonában a belépés, a Rendszer használata, a küldött e-mailek megnyitása során keletkezett. A KOPIFO szintén nem vállal felelősséget a rendszer az internetszolgáltató hibájából történő elérhetetlenségéért, lassú működéséért.

Kizárt a Szolgáltató felelőssége minden olyan magatartásért (különösen kárért), amely a Rendszer – szolgáltatás – szakszerűtlen, jogszerűtlen, ÁSZF-ellenes használatából ered.

A KOPIFO szintén nem felelős a személyes, illetve bizalmas információk elvesztéséből, a hardver vagy szoftver egészének vagy egy részének használhatatlanságából, személyi sérülésből, illetve bármely kötelezettség teljesítésének elmulasztásából (beleértve a gondatlanságból, jóhiszeműségből vagy az ésszerű gondolkodásból eredő kötelezettségeket) származó, bármilyen jellegű károkért vagy veszteségekért.

A Szolgáltató által forgalmazott szoftver a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogvédelmi megállapodások, valamint egyéb a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll. Felhasználó a szoftver megvásárlásával a használati jogot szerzi meg, a szellemi termék tulajdonjogát nem.

A Szoftvertermékre vonatkozó jogcím, szerzői jog és más, a szellemi tulajdonra vonatkozó jog a KOPIFO Kft tulajdonát képezi. Jelen Szerződés nem biztosít semmiféle jogot a KOPIFO Kft. kereskedelmi vagy szolgáltatási védjegyeire vonatkozóan. A KOPIFO Kft valamennyi, a jelen ÁSZF-ben a Felhasználónak kifejezetten át nem engedett jogát fenntartja.

A felhatalmazás nélkül történő felhasználásuk sérti a szerzői és a személyiségi jogok védelméről szóló jogszabályokat.

5. A Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó köteles a KOPIFO szerződésszerű teljesítését elfogadni, és a szolgáltatás előfizetési díját a Szolgáltatónak határidőre megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

Felhasználó harmadik félnek nem biztosíthat hozzáférést a szoftvertermékhez. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására illetve akár felfüggesztésére, amennyiben Felhasználó a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

6. Technikai feltételek

A szoftver saját fejlesztésű, a Felhasználó feladatainak elvégzése érdekében esetenként Internet kapcsolatot igénylő rendszer.

A Felhasználó nem kizárólagos jogot kap arra, hogy a szoftver egy (1) példányát személyi számítógépére telepítheti és azon használhatja. A Szoftver telepíthető hálózati tárolóeszközre és onnan, a liszenszelt munkaállomások belső hálózaton érhetik el, illetve használhatják az adott liszenszelt példányt. Az effajta hálózatos használathoz hálózatos regisztráció szükséges, melynek díjszabása elérhető a mindenkori árlistában.

A szoftvertermék olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, amely regisztrációs kóddal szabályozva biztosítja a Felhasználónak a Szoftver használatát, újratelepítését vagy áttelepítését másik számítógépre, illetve megakadályozza a szoftvertermék licenc nélküli használatát. Felhasználó tudomásul veszi, hogy telepítés vagy újratelepítés után a szoftver használatához annak regisztrációja szükséges. Az érvényes licenccel rendelkező szoftver újra regisztrációja ingyenes.

A szoftverhasználat feltételei:

* Megfelelő specifikációjú számítógép

* Opcionális eszközök, perifériák (Hangrögzítés lehetőségének használatához hangkártya, mikrofon, hangszórók vagy fejhallgató. Iratok, képek elektronikus beolvasásához lapolvasó scanner berendezés. Hálózatos használat esetén hálókártya vagy más, legalább 10/100/1000 Mbit/s sebességet elérő adatátviteli eszköz. /Vezeték nélküli (WiFi) hálózat használata, a Microsoft SQL szerver professzionális hálózatkezelési szükségletei miatt nem ajánlott!/)

* Aktív felhasználó név és jelszó ismerete

7. Rendelkezésre állás

A KOPIFO garantálja, hogy az általa forgalmazott szoftverhez munkanapokon 8-16 óra között ügyfélszolgálatot, és munkanapokon 16-20 óra között, valamint hétvégén 9-17 óra között ügyeleti ügyfélszolgálatot üzemeltet. A támogató szolgáltatást évi 99%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez

maximálisan évi 3,65 nap leállási lehetőséget biztosít a szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt.

8. Adatmentés

A KOPIFO adatmentést nem végez a Felhasználói által rögzített adatokból. A Felhasználó feladata az adatmentés, amiből az adatok egy esetleges informatikai összeomlás után visszaállítására kerülhetnek. A Felhasználó által végzett adatmentésért a KOPIFO felelősséget nem vállal; javasolja, hogy az esetleges adatvesztés elkerülése érdekében a Felhasználó egy külső adathordozó eszközére napi szinten készítsen biztonsági mentést. Az adattároló esetleges meghibásodásakor történhető adatvesztés elkerülésére javasolt felváltva két adattároló eszközt alkalmazni.

9. Elérési jogosultságának kezelése

A szoftver elérési jogosultságának kezelését a Felhasználó által erre a célra kijelölt Adminisztrátor Felhasználó végzi. Az Adminisztrátor Felhasználó hozza létre a felhasználói jogosultságokat, ő módosítja az adatokat, ő aktiválja vagy inaktiválja a felhasználói fiókokat. A Felhasználó felelőssége saját felhasználói jelszavának biztonságos tárolása. Ezért, illetve az ebből eredő károkért a KOPIFO semmilyen felelősséget nem vállal.

A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a szoftverhasználatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A Felhasználót jelszavának titokban tartásával kapcsolatosan teljes körű felelősség terheli. A KOPIFO nem ismeri a Felhasználó jelszavát.

10. Titoktartás

A KOPIFO és a Felhasználó kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, bizalmas információkat, dokumentumokat, és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsák.

A KOPIFO a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel, a tudomására jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhat a nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelez.

A KOPIFO vállalja, hogy jelen ÁSZF alapján részére átadott valamennyi adat, információ üzleti titoknak minősül, mint ilyen bizalmasan kezelendő, és harmadik személyek tudomására hozni, valamint az ÁSZF-ben meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás fennállta alatt és annak bármely okból történő megszűnését követően is mindkét félre korlátlan ideig hatályban marad.

A KOPIFO a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Felhasználó azonosításához, illetve a szolgáltatás teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.

törvény 13/A. §-ában meghatározottak szerint használja fel. A Felhasználó személyes adatainak jelen szerződésben meghatározott felhasználásához jelen szerződés elfogadásával egyben hozzájárulását adja.

A KOPIFO köteles a Felhasználó nyilvántartási rendszerbe rögzített személyes adatait a Felhasználó kérésére haladéktalanul törölni, kivéve, ha megőrzésére jogszabály kötelez. Amennyiben a Felhasználó a törlést nem kéri, a szerződés megszűnését követően a KOPIFO a rögzített adatokat a felmondás naptári évének utolsó napjától számított 5+1 évig tárolja.

11. Adatbiztonság

A Szolgáltató számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint a vonatkozó szerverein találhatóak meg. A mindenkori technikai fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató gondoskodik továbbá arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag a szolgáltatás megfelelő működése céljával összefüggésben lehessen hozzáférni.

A KOPIFO gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról és fejlesztéséről. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

12. Adatfeldolgozói nyilatkozat és GDPR megfelelőség

12.1 Adatfeldolgozói nyilatkozat

Szolgáltató tevékenysége során némely esetben, az Felhasználó esetenkénti kérése és meghatalmazása alapján betekintést nyer, illetve meghatározott adatfeldolgozási feladatokat lát el az Felhasználó általa kezelt személyes adatokon.

A Felek egyezően rögzítik, hogy jelen ÁSZF elfogadásával a szerződés kiterjesztésre kerül a Szolgáltatóra, mint Adatfeldolgozóra vonatkozó megbízási szerződésként.

Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen ÁSZF-el együttesen érvényes Átalánydíjas terméktámogatási szerződésben foglalt szolgáltatásának ellátása érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozóként (jelen pont alkalmazásában Adatfeldolgozó) a később definiált Személyes Adatok kezelését végzi a Felhasználó (Adatkezelő) számára az alábbiak szerint. *

*Konverziókor, praxis összevonáskor illetve praxis szétválasztásakor:

Az Adatkezelés

– tárgya: A Felhasználó által korábbiakban használt szoftverből az adatok átemelése a KOPIFO által forgalmazott szoftverbe.

– időtartama: A konvertált adatokkal feltöltött szoftver Felhasználóhoz jutásának napját követő 90 napig.

– jellege és célja: Felhasználó által kezelt valamennyi személyes adat feldolgozása Felhasználó kérése szerint a konverzió teljesítése érdekében, szerződési kötelezettség értelmében.

– kezelt személyes adatok típusa: Felhasználó belátása szerint tárolt személyes adatok bármely típusa, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

– az Érintettek kategóriái: Felhasználó belátása szerint bármilyen kategorizálás alapján tetszőleges kategóriába sorolt ügyfelei és/vagy üzleti partnerei, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

*Távsegítség nyújtásakor:

Az Adatkezelés

– tárgya: A Felhasználó által használt szoftver működésének javítása.

– időtartama: A Felhasználó által kért és általa indított hibajavítás időtartama.

– jellege és célja: Felhasználó által kezelt valamennyi személyes adatba betekintés a hibajavítás érdekében, szerződési kötelezettség értelmében.

– kezelt személyes adatok típusa: Felhasználó belátása szerint tárolt személyes adatok bármely típusa, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

– az Érintettek kategóriái: Felhasználó belátása szerint bármilyen kategorizálás alapján tetszőleges kategóriába sorolt ügyfelei és/vagy üzleti partnerei, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

*Adatmentéssel végzett hibajavítás esetén:

Az Adatkezelés

– tárgya: A Felhasználó által használt szoftver működésének javítása.

– időtartama: A Felhasználó által kért hibajavítás időtartama, illetve összetettebb hiba esetén a hibajavítás elvégzésének napját követő 5 munkanap.

– jellege és célja: Felhasználó által kezelt valamennyi személyes adatba betekintés a hibajavítás érdekében, szerződési kötelezettség értelmében.

– kezelt személyes adatok típusa: Felhasználó belátása szerint tárolt személyes adatok bármely típusa, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

– az Érintettek kategóriái: Felhasználó belátása szerint bármilyen kategorizálás alapján tetszőleges kategóriába sorolt ügyfelei és/vagy üzleti partnerei, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek.

A Felek rögzítik, hogy a köztük fennálló Átalánydíjas terméktámogatási szerződés tárgyát képező felhasználó támogató szolgáltatás ellátásához elengedhetetlen a KOPIFO, mint Adatfeldolgozó részéről személyes adatok kezelése. Előbbiekre tekintettel az Adatkezelő a jelen szerződés elfogadásával kifejezett és általános felhatalmazást ad ahhoz, hogy Adatfeldolgozó az Átalánydíjas terméktámogatási szerződésben foglalt szolgáltatás nyújtásához az ÁSZF-ben rögzített feladatok elvégzéséhez az adatokat kezelje.

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatok végrehajtásához további adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

Az Adatfeldolgozó az Átalánydíjas terméktámogatási szerződésből és jelen szerződésből eredő jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez különösen, de nem kizárólagosan az Adatkezelőtől szolgáltatást igénylőknek és azok hozzátartozóinak (a továbbiakban: Érintettek) személyes adatait kezeli a szerződés fennállása alatt, annak teljesítéséhez szükséges ideig (a továbbiakban: Személyes Adat).

12.2 GDPR megfelelés

Az adatkezelés célja a Felek közötti szerződés, valamint a hatályos magyar és európai jogszabályok által meghatározott adatkezelések teljesítése, jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) és c) pontja. Az Adatkezelő vállalja, hogy az Érintettek által önkéntes hozzájárulásuk, vagy a GDPR 6. cikkében foglalt egyéb jogalapon átadott vagy bármely egyéb módon gyűjtött Személyes Adatokat a Felek között szokásos, biztonságos elektronikus kapcsolattartás használatával továbbítja Adatfeldolgozó részére annak érdekében, hogy Adatfeldolgozó a Rendszer szolgáltatásait az Átalánydíjat terméktámogatási szerződésben és a jelen szerződésben foglalt feltételekkel nyújtani tudja.

Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a Személyes Adatok kezelésére irányuló gyakorlata megfelel a GDPR követelményeinek, továbbá a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja az érintettek megfelelő szintű védelmét és jogaik tiszteletben tartását.

Az Adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a Személyes Adatok kezelésére feljogosított személyek (munkatársak) titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.

A Szolgáltató vállalja, hogy meghozza a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, garantálja a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot.

Szolgáltató a Személyes Adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai alapján kezeli (ideértve személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára történő továbbítását is), kivéve akkor, ha az adatkezelést alkalmazandó jogszabály írja elő, amely esetben erről a jogi előírásról a Szolgáltató az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az értesítést az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.

Az Adatfeldolgozó, tekintettel arra, hogy az Adatfeldolgozó a szerződés szerinti tevékenységét a Felek közötti szerződés tárgyát képező feladatok keretében és céljából látja el, a szerződésben (vagy annak mellékletében) meghatározott díjazáson kívül további díjazásra vagy költségtérítésre nem jogosult csak azért, mert a GDPR alapján Adatfeldolgozóvá vált.

Az Adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelése okozott. Az Adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezeléssel okozott kárért, ha nem tartotta be a GDPR által kifejezetten az adatfeldolgozókra meghatározott kötelezettségeket vagy a jelen mellékletben foglaltakat, illetve figyelmen kívül hagyta Adatkezelő utasításait vagy azokkal ellentétesen járt el.

13. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

14. A szerződés megszűnése

A Felek a szerződést az Átalánydíjas terméktámogatási szolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően mondhatják fel.

A nem bérelt szoftver esetén a szoftver jogszerű használója, illetve minden esetben a szoftverben rögzített adatok tulajdonosa a Felhasználó, így a szerződés bármely fél általi rendes felmondása esetén a szoftver a felmondáskori verzióban tovább használható, valamint a bevitt adatok elérésének akadálya nincs. Amennyiben a szerződést a KOPIFO díjtartozás miatt mondja fel, úgy a felmondott szoftver a díjtartozás keletkezésének dátumakor érvényes verzión marad.

15. Vitás kérdések rendezése

Felhasználó esetleges panaszaival a Szolgáltatót az alábbi elérhetőségek egyikén keresheti fel:

Telefon: +36-29-330-133 E-mail: info@kopifo.hu Posta: 2230 Gyömrő, Pf: 8.

A Kopifo és a Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés elfogadása után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni.

Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 60 napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy a felek Szolgáltató székhelye szerinti Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki, mely

Budapest Környéki Törvényszék Postacím: 1443 Budapest, Pf. 175. Cím: 1146 Budapest, Thököly út 97-101.

16. ÁSZF letöltése A mindenkori hatályos és azt megelőző ÁSZF elérhető és letölthető a kopifo.hu/aszf címről.

Hatályos: 2018.05.23-tól.